6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Marmara Otelcilik Anonim Şirketi (bundan böyle “HOTEL ANATOLİA” olarak ifade edilecektir) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, HOTEL ANATOLİA tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. HOTEL ANATOLİA Aydınlatma Metninde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir.

İlgili Kişiler: Hizmet Alan Kişi (Müşteri/Müşteri Adayı)

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 

Kimlik Verileri Adı, Soyadı, İmza, T.C. Kimlik No/ Vergi Numarası Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taleplerinizin Değerlendirilmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

4857 Sayılı İş Kanunu,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu,

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2-ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kimlik bilgileriniz; e-posta, telefon, sözleşmeler ve beyan edilen belgeler yoluyla toplanmaktadır.
İletişim Verileri Adres, E-Posta, Telefon No. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İletişim bilgileriniz; e-posta, telefon, sözleşmeler ve beyan edilen belgeler yoluyla toplanmaktadır.
Hukuki İşlem Verileri Sözleşmeler, Dava ve İcra Dosyalarındaki Bilgiler, İhtarname Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2-ç – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Hukuki işlem bilgileriniz; e-posta, telefon, sözleşmeler ve beyan edilen belgeler yoluyla toplanmaktadır
Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera Kayıtları Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.Maddesinde belirtilen;

5/2-f – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirketimize geldiğinizde otomatik yollarla, kamera sistemiyle verileriniz işlenmektedir.
İşlem Güvenliği Log Kayıtları, Parolalar-şifreler Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 5651 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-f – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Parola ve şifre kullanmanız, internete bağlanmanız durumunda otomatik olarak işlenmektedir.
Finans Verileri Banka Bilgileri, IBAN No Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Finans işlemlerinin yürütülmesi sırasında, E-posta, Telefon, Firma yetkilerimize bizzat hissedarlar tarafından verilmesi yöntemleriyle işlenmektedir.
Araç Verileri Araç Plakası Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 4857 Sayılı İş Kanunu,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

5/2-f – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Plaka Bilgisi; firmanız veya sizin tarafınızdan otele girişinizle elde edilen belgeler yoluyla toplanmaktadır.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Vesikalık Fotoğraf Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 4857 Sayılı İş Kanunu,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Görsel ve İşitsel Veri Bilgileri; e-posta ve/veya tarafınızdan verilmesi yoluyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

HOTEL ANATOLİA tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz Kişisel Verileri Nasıl Aktarıyoruz Kişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı
01- Kimlik Verileri Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No, İmza, Vergi Numarası Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Müşteriler E-Mail, Posta, Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz Google alt yapı sistemlerinin kullanılması sebebiyle yurtdışına aktarılmaktadır.
02- İletişim Verileri Adres, E-Posta, Telefon No Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, İletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
03- Hukuki İşlem Verileri Sözleşmeler, İmza Sirküleri Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, Hukuki işlem kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
04- Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera Kayıtları Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları CD veya USB Fiziksel Mekân Güvenliği kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
05- Finans Verileri Banka Bilgileri, IBAN No Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Fatura, Dekont Finans kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
06- Araç Verileri Plaka Bilgisi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Form, Görsel Kayıt Plaka Bilgisi kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
07- Görsel ve İşitsel Kayıtlar Vesikalık Fotoğraf Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.hotelanatolia.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Çekirge Mahallesi Zübeyde Hanım Cadde No:1 Osmangazi/Bursa (Mersis No: 0612006419000010)adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya marmaraotelcilik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da anatolia@hotelanatolia.com adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

HOTEL ANATOLİA talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

Marmara Otelcilik Anonim Şirketi
Adres : Çekirge Mahallesi Zübeyde Hanım Cadde No:1 Osmangazi/Bursa – Türkiye
Telefon : 0(224) 600 16 16
E-Posta : anatolia@hotelanatolia.com
KEP : marmaraotelcilik@hs01.kep.tr
Web : www.hotelanatolia.com
en_USEnglish